Zmieniamy się dla Ciebie. Niektóre funkcje serwisu mogą być tymczasowo niedostępne.

Regulamin – Dealer

Regulamin korzystania z serwisu internetowego motsy.pl przez Dealera

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez NEWMOTSY Sp. z o.o. usług elektronicznych na rzecz Dealerów, polegających na umożliwieniu brania udziału w Zapytaniach organizowanych w Serwisie motsy.pl, oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu motsy.pl.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu motsy.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. NEWMOTSY Sp. z o.o. lub Administrator — NEWMOTSY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-363 Poznań, ul. Grodziska 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629120, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7792443419, o kapitale zakładowym 170 000 zł, z którą Dealer może kontaktować się pod adresem motsy@motsy.pl.
 2. Serwis motsy.pl lub Serwis — prowadzony przez NEWMOTSY Sp. z o.o. w języku polskim serwis internetowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą skonfigurować Pojazd i wystawić go poprzez Zapytanie, dostępny w domenie internetowej motsy.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów NEWMOTSY Sp. z o.o., o których mowa na stronach Serwisu motsy.pl.
 3. Zapytanie — ogłoszenie wybranej konfiguracji Pojazdu, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w którym Użytkownik zgłasza zamiar nabycia Pojazdu, w ramach którego Dealerzy mogą składać oferty sprzedaży Pojazdu.
 4. Użytkownik — osoba zamieszczająca Zapytanie dla wybranej konfiguracji Pojazdu, a także każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu.
 5. Dealer — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu Pojazdami, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z NEWMOTSY Sp. z o.o. umowę w przedmiocie korzystania z usług Serwisu.
 6. Konto Dealera — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie na rzecz Dealera, umożliwiający korzystanie z Serwisu i gromadzący informacje na temat korzystania przez Dealera z Serwisu. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Dealera unikalny adres e-mail (login) i nadane przez Serwis hasło.
 7. Strona Dealera — przyporządkowana do Konta Dealera strona internetowa Dealera.
 8. Abonament — okresowa opłata dokonywana przez Dealera na rzecz NEWMOTSY Sp. z o.o. z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu motsy.pl, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych w Cenniku oraz według wybranych przez Dealera usług dostępnych w ramach promocji organizowanych przez NEWMOTSY Sp. z o.o .
 9. Cennik — zestawienie ustalanych przez NEWMOTSY Sp. z o.o. opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu,.
 10. Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z decyzją NEWMOTSY Sp. z o.o. może być przedmiotem Zapytania w Serwisie.
 11. Konfigurator — mechanizm udostępniony przez Serwis, umożliwiający Użytkownikom wybór modeli Pojazdów i ich konfiguracji, w oparciu o aktualne cenniki Pojazdów oferowanych w Polsce przez importerów i dealerów.
 12. Formularz — mechanizm udostępniony przez Serwis umożliwiający Użytkownikom indywidualny wybór modeli Pojazdów i ich konfiguracji.
 13. Regulamin — niniejszy Regulamin.

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu motsy.pl

 1. W chwili wystawienia Zapytania przez Użytkownika, Dealer otrzymuje na przypisany do niego adres e-mail, informację z Serwisu motsy.pl obejmującą parametry Pojazdu, który ma zamiar nabyć Użytkownik.
 2. Podstawowy czas emisji Zapytania w Serwisie motsy.pl wynosi 7 dni .
 3. Udział Dealera w Zapytaniu musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym oraz powinien odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Dealera sprzedaży Pojazdu, za wskazaną w odpowiedzi na Zapytanie cenę.
 4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu motsy.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody NEWMOTSY Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów NEWMOTSY Sp. z o.o. oraz Dealerów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie motsy.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu motsy.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez pisemnej zgody NEWMOTSY Sp. z o.o.
 5. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu motsy.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu motsy.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów NEWMOTSY Sp. z o.o.

IV. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy przez Dealera z NEWMOTSY Sp. z o.o. w przedmiocie brania udziału w Zapytaniu, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
  a. poprawnej rejestracji Konta Dealera w Serwisie motsy.pl,
  b. akceptacji treści Regulaminu,
  c. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych i działalności Dealera dokonanej przez NEWMOTSY Sp. z o.o.,
 2. NEWMOTSY Sp. z o.o. może uzależnić aktywowanie Konta Dealera oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu motsy.pl od przesłania przez Dealera na adres siedziby NEWMOTSY Sp. z o.o. dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Dealera w ustawieniach Konta Dealera.
 3. Dealer jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Dealera.
 4. Dealer może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu wcześniejszej zgody NEWMOTSY Sp. z o.o.

V. Zapytanie – warunki ogólne

 1. Ogłoszenie Zapytania przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu szczegółowego formularza osobowego dostępnego w Serwisie, gdzie Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, kod pocztowy).
 2. Walutą wszystkich ofert sprzedaży Pojazdów przedstawianych przez Dealerów powinien być złoty polski. Dopuszczalnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy oficjalne ceny określane są w innej walucie niż złoty polski.
 3. Ceny podawane przez Dealerów w ofertach skierowanych do Użytkowników powinny być cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług i nie mogą obejmować żadnych kosztów dodatkowych, w szczególności takich jak: koszty transportu, jego ubezpieczenia oraz inne koszty mogące wiązać się z dostawą Pojazdu.
 4. Cena wyjściowa Pojazdu, którego kupnem jest zainteresowany Użytkownik, ustalana jest za pomocą Formularza lub przez Konfigurator z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej i jest kwotą brutto wyrażoną w złotych polskich.
 5. Składając Zapytanie Użytkownik dokonuje wyboru województwa w którym znajduje się siedziba Dealera, mogącego składać oferty.
 6. Oferta składana przez Dealera zawierać musi warunki na jakich Pojazd może zostać zbyty .
 7. Zakończenie Zapytania ma miejsce w momencie upływu siedmiodniowego terminu.
 8. Zamknięcie Zapytania ma miejsce w momencie dokonania wyboru przez Użytkownika jednej lub kilku ofert złożonych przez Dealerów.

VI. Przebieg Zapytania

 1. Zapytanie ogłasza i wystawia w ramach Serwisu Użytkownik, zgłaszając w ten sposób chęć zakupu Pojazdu. Dokonuje tego przy wykorzystaniu Konfiguratora lub Formularza przyporządkowanego do Konta Użytkownika.
 2. Składanie przez Dealerów ofert skierowanych do Użytkowników może się odbywać tylko w czasie trwania Zapytania. Po upływie terminu zakończenia Zapytania nie będą przyjmowane kolejne oferty Dealerów.
 3. Dealerzy zainteresowani Zapytaniem wystawionym przez Użytkownika składają mu oferty poniżej ceny wygenerowanej przez Konfigurator lub określonej w Formularzu, określając warunki na jakich gotowi są zbyć na rzecz Użytkownika, skonfigurowany przez niego Pojazd.
 4. Po zakończeniu Zapytania, Użytkownik otrzyma do wyboru oferty Dealerów zawierające informację o warunkach zbycia pojazdu. W ciągu 7 dni od zakończenia Zapytania, Użytkownik wybiera najkorzystniejszą dla siebie ofertę Dealerów spośród przedstawionych mu ofert, dokonując wyboru jednej lub kilku przedstawionych ofert. Wybór następuje z konta Użytkownika.
 5. Każda oferta zgłoszona Użytkownikowi przez Dealera w trakcie trwania Zapytania jest dla niego wiążąca i nie może być przez niego odwołana. W przypadku oczywistej pomyłki oferta może zostać usunięta przez Administratora na wniosek Dealera .
 6. W chwili wyboru oferty, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail dane Dealera, którego ofertę wybrał zawarte na Koncie Dealera (nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres email).
 7. Poprzez wystawienie Zapytania, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych wybranemu Dealerowi, za zasadach opisanych w Regulaminie Użytkownika.
 8. W chwili wyboru oferty Dealer, którego oferta sprzedaży Pojazdu została wybrana przez Użytkownika, otrzymuje za uprzednią zgodą tego Użytkownika jego dane (imię nazwisko, numer telefonu, adres email).
 9. Dealer zobowiązuje się chronić przekazane mu dane Użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Po zamknięciu Zapytania zakończonego wyborem jednej lub kilku ofert zarówno Użytkownik jak i Dealer powinni dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu skonfigurowanego przez Użytkownika, na warunkach zaoferowanych w ofercie przez Dealera.

VII. Odpowiedzialność Administratora

 1. Rolą Administratora jest wyłączne udostępnienie Serwisu, w celu składania Zapytań i ofert sprzedaży Pojazdów przez Dealerów na zasadach określonych w Regulaminie, oraz przekazywanie danych kontaktowych pomiędzy Użytkownikiem a Dealerem, którego oferta została wybrana. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników i Dealerów lub oświadczenia Użytkowników i Dealerów składane innym Użytkownikom i Dealerom. Administrator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
 2. Administrator nie odpowiada ponadto za:
  a.brak zainteresowania Użytkowników ofertą składaną przez Dealera,
  b.działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od NEWMOTSY Sp. z o.o.,
  c.działanie siły wyższej.
 3. Administrator będzie dokładać należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika i Dealera wyłącznie w ramach procedur opisanych w Regulaminie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika bądź Dealera nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.
 4. Odpowiedzialność Administratora wobec Dealera z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy zawartej z NEWMOTSY Sp. z o.o. oraz deliktu związanego ze świadczeniem usług w ramach przedmiotowej umowy jest ograniczona do wysokości kwoty 500zł (słownie: pięćset złotych) stanowiącą karę umowną. Administrator nie będzie odpowiadać za szkodę Dealera w postaci utraconych korzyści lub z tytułu utraty jakichkolwiek danych. Dealer może wystąpić z żądaniem kary umownej pod warunkiem wcześniejszego żądania należytego wykonywania umowy przez Administratora .

VIII. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu motsy.pl ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (NEWMOTSY Sp. z o.o. lub Dealer) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego , którym jest miesiąc kalendarzowy. W celu rozwiązania umowy Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: motsy@motsy.pl.
 2. NEWMOTSY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Dealerem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji NEWMOTSY Sp. z o.o., Dealer nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie motsy.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody NEWMOTSY Sp. z o.o.

IX. Cennik usług

 1. Rejestracja Dealera w Serwisie jest bezpłatna. Pozostałe usługi świadczone w ramach Serwisu na rzecz Dealerów są odpłatne.
 2. Opłaty regulowane są przez Dealera w ramach okresów rozliczeniowych wynoszących 30 dni kalendarzowych , na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Brak terminowej płatności skutkuje blokadą Konta Dealera do momentu zaksięgowania wpłaty.
 3. Faktury wystawiane są z użyciem danych Dealera zamieszczonych na Koncie Dealera.
 4. Wysokość opłat i sposoby płatności określone są w Cenniku opublikowanym na stronie www.motsy.pl.

X. Reklamacje

 1. Dealer może złożyć pisemną reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres motsy@motsy.pl lub pisemnej na adres siedziby NEWMOTSY Sp. z o.o. Reklamacja powinna zawierać nazwę Dealera, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Serwis.
 2. Reklamacja rozpoznana będzie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej Dealera.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, NEWMOTSY Sp. z o.o. zwróci się do Dealera o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, NEWMOTSY Sp. z o.o. zawiadomi o tym Dealera wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

XI. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin (w tym Cennik), może zostać zmieniony przez NEWMOTSY Sp. z o.o. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, NEWMOTSY Sp. z o.o. poinformuje Dealerów na stronie internetowej Serwisu motsy.pl oraz drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Dealera.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu motsy.pl oraz poinformowania drogą elektroniczną Dealerów. Usługi aktywowane przez Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 3. Dealer przy pierwszym logowaniu w Serwisie motsy.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Dealer powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: motsy@motsy.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z NEWMOTSY Sp. z o.o. po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Dealera w związku z uczestnictwem w Zapytaniach.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu w razie nastąpienia zmian przepisów konsumenckich, wprowadzenia nowych usług lub nowych funkcjonalności. Informacja o przedmiotowych zmianach będzie każdorazowo umieszczana na stronie motsy.pl. z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. Administrator może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnego podmiotu trzeciego, bez zgody Dealera.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Integralną część Regulaminu stanowi Cennik.

Sieci społecznościowe

Facebook Twitter Google+ Instagram

Dane kontaktowe

NEWMOTSY Sp. z o. o.
Grodziska 8
60-363 Poznań
NIP: 7792443419
Regon: 364678125
KRS: 0000629120
d7b9b814da6e0f13c091e9198bf6466d3ac5f8e5