Zmieniamy się dla Ciebie. Niektóre funkcje serwisu mogą być tymczasowo niedostępne.

Regulamin – Użytkownik

Regulamin Użytkownika Serwisu internetowego motsy.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa podstawowe zasady korzystania z Serwisu internetowego motsy.pl oraz zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników odpłatnych usług polegających na umożliwieniu im zamieszczenie Zapytania, w ramach których zgłaszają oni zamiar nabycia fabrycznie nowych lub używanych Pojazdów oferowanych przez Dealerów.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu motsy.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług świadczonych przez motsy.pl.
 4. Okresem rozliczeniowy w zakresie rozliczania usług świadczonych w Serwisie jest miesiąc kalendarzowy.

§ 2 Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie
Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – NEWMOTSY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-363 Poznań, ul. Grodziska 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629120, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7792443419, o kapitale zakładowym 170 000 zł,, właściciel i operator Serwisu motsy.pl, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail motsy@motsy.pl.
 2. Serwis – prowadzony przez Administratora w języku polskim serwis internetowy przeznaczony do prowadzenia Zapytania, w ramach którego Użytkownicy mogą skonfigurować Pojazd i sporządzić Zapytanie, dostępny w domenie internetowej motsy.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Administratora, o których mowa na stronach Serwisu.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która inicjuje wystawienie Zapytania w Serwisie i zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu.
 4. Dealer – przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą hurtową i detaliczną Pojazdów, prezentujący za pośrednictwem Serwisu ofertę sprzedaży Pojazdu, którego zakupem zainteresowany jest Użytkownik w ramach sporządzonego przez niego Zapytania.
 5. Konto – wydzielona część Serwisu przynależna danemu Użytkownikowi, dostępna dla niego za podaniem hasła oraz identyfikatora od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Serwisie, umożliwiająca zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika.
 6. Zapytanie — ogłoszenie wybranej konfiguracji Pojazdu, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w którym Użytkownik zgłasza zamiar nabycia Pojazdu, w ramach którego Dealerzy mogą składać oferty sprzedaży Pojazdu, podając cenę niższą od ceny w danej chwili najniższej.
 7. Oferta (zakupu/sprzedaży) – informacja umieszczana w Serwisie przez Użytkownika lub Dealera, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym Przedmiotu Umowy, w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży Pojazdu pomiędzy Użytkownikiem a Dealerem.
 8. Przedmiot Zapytania – prawo własności fabrycznie nowego lub używanego Pojazdu, podlegające sprzedaży przez Dealera w Serwisie.
 9. Wybór – dokonany przez Użytkownika wybór jednej lub kilku Ofert sprzedaży złożonych przez Dealerów, dająca danemu Użytkownikowi możliwość nabycia Przedmiotu Zapytania za określoną w drodze Zapytania cenę.
 10. Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, a także inny towar, który zgodnie z decyzją Administratora może być przedmiotem obrotu w Serwisie.
 11. Konfigurator – mechanizm udostępniony przez Serwis, umożliwiający Użytkownikom wybór modeli Pojazdów i ich konfiguracji, w oparciu o aktualne cenniki, oferowanych w Polsce przez importerów i dealerów Pojazdów.
 12. Formularz — mechanizm udostępniony przez Serwis umożliwiający Użytkownikom indywidualny wybór modeli Pojazdów i ich konfiguracji.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin Użytkownika Serwisu.
 14. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana przez Użytkownika z Administratorem w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik powinien posiadać konto poczty elektronicznej.
 2. Rejestracja Użytkownika odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych objętych formularzem rejestracyjnym jest obowiązkowe, a ich brak lub niekompletność uniemożliwi aktywację Konta.
 3. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie wybiera hasło dostępu do Konta, które powinien zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta przez osoby posługujące się hasłem Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do nieaktywowania Konta Użytkownika, który w terminie 3 dni od dnia przesłania formularza rejestracyjnego nie dokona potwierdzenia adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 3.
 5. Wystawienie Zapytania jest możliwe po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik może korzystać wyłącznie z własnego Konta w Serwisie. Zabronione jest posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie, korzystanie z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego Konta osobom trzecim.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy ponownej rejestracji Użytkownika, któremu wcześniej odmówiono rejestracji lub, którego Konto zostało usunięte, z uwagi na naruszenie Regulaminu Serwisu.
 8. Utworzenia Konta (tym samym zawarcia Umowy) może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań.
 9. Do utworzenia Konta niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie zakładania Konta. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie Umowy.
 10. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od Umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od Umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności gdy wystawił Zapytanie.

§4 Przedmiot Zapytania

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi zgłaszanie chęci zakupu nowego lub używanego Pojazdu Dealerom, co w konsekwencji ma na celu doprowadzenie do wyboru jednej lub kilku ofert złożonych przez Dealerów.
 2. Użytkownik zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do dostępu do Konta posiadały stosowne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Użytkownika w zakresie czynności dokonywanych w ramach Serwisu.
 3. Walutą wszystkich Transakcji oraz Ofert w ramach Zapytania jest złoty polski. Dopuszczalnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy oficjalne ceny określane są w innej walucie niż złoty polski.
 4. Ceny podawane przez Dealerów w Ofertach są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług.
 5. Ceny podawane przez Dealerów nie obejmują żadnych kosztów dodatkowych, w szczególności takich jak: koszty transportu, ubezpieczenia oraz inne koszty mogące wiązać się z dostawą Pojazdu w wyniku realizacji Transakcji.

§5 Cel Zapytania

 1. Celem Zapytania jest skojarzenie Użytkownika z Dealerem oraz Dealera z Użytkownikiem w celu doprowadzenia do zawarcia przez Użytkownika umowy kupna Pojazdu.
 2. Serwis nie udziela rękojmi ani gwarancji na Przedmiot Zapytania.

§6 Ogólne Warunki wystawiania Ofert

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom i Dealerom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ofert dotyczących Przedmiotu Zapytania na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Treść Oferty powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników i Dealerów.
 3. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, a w przypadku Dealera informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik i Dealer ponoszą pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w ramach Oferty, w tym są odpowiedzialni za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 4. Oferta pochodzi od Użytkownika lub Dealera. Administrator nie ingeruje w treść Ofert oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji.
 5. Treść Oferty, w tym jej przedmiot, nie może naruszać dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora.

§ 7 Przebieg Zapytania

 1. Użytkownik ogłasza Zapytanie w Serwisie, zgłaszając chęć zakupu Pojazdu, wskazując model, wyposażenie oraz wszelkie inne niezbędne parametry Przedmiotu Zapytania, korzystając z Konfiguratora lub Formularza zamieszczonego w Serwisie przyporządkowanego do jego Konta.
 2. Użytkownik może wystawić na dobę dwa Zapytania o Pojazd nowy i dwa Zapytania o Pojazd używany . Doba rozumiana jest jako okres od godziny 00:00 do 23:59.
 3. Po otrzymaniu Ofert od Dealerów w celu skorzystania z usług Serwisu Użytkownik powinien dokonać na rzecz Administratora opłaty zgodne z cennikiem, na wskazany przez Serwis w wiadomości e-mail przesyłanej do Użytkownika rachunek bankowy Administratora .
 4. Chwilą złożenia Oferty przez Użytkownika/Dealera jest moment wysłania jej do odbiorcy, za pomocą Serwisu.
 5. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia Zapytania poszczególni Dealerzy przedstawiają Użytkownikowi warunki sprzedaży Przedmiotu Zapytania.
 6. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik dokonuje wyboru jednej lub kilku Ofert Dealera.
 7. Cena wyjściowa ustalana jest przez Konfigurator z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej Przedmiotu Zapytania jest kwotą brutto.
 8. Dealerzy, po zalogowaniu się na swoje Konto, mogą składać Oferty sprzedaży w danym Zapytaniu. Dealerzy w trakcie Zapytania zobowiązani są do składania ofert cenowych w kwotach brutto. Po upływie terminu zakończenia Zapytania nie będą przyjmowane żadne kolejne Oferty Dealerów, bez względu na przyczynę niezamieszczenia Oferty Dealera w Serwisie przed zamknięciem Zapytania.
 9. Wszystkie oferowane przez Dealerów ceny są jawne oraz zostają uwidocznione w Serwisie w trakcie trwania Zapytania dla innych Dealerów biorących udział w Licytacji.
 10. Dealer w czasie Zapytania oferuje minimalną cenę za jaką gotów jest zbyć Przedmiot Zapytania na rzecz Użytkownika Przedmiot Zapytania.
 11. Każda Oferta zgłoszona przez Dealera jest dla niego wiążąca i nie może być przez niego odwołana. Oferty złożone przez Dealerów w trakcie trwania Zapytania wiążą w terminie do 14 dni po terminie zakończenia Zapytania.
 12. Użytkownik podejmuje decyzję, którą Ofertę Dealera wybiera, poprzez dokonanie jej wyboru. Użytkownik nie jest zobowiązany do wyboru oferty z najniższą ceną.
 13. Dealerzy zainteresowani ofertą Użytkownika składają Użytkownikowi Ofertę sprzedaży Przedmiotu Zapytania poniżej ceny wygenerowanej przez Konfigurator lub Formularz. Propozycja ceny zostanie umieszczona w treści Oferty Dealera i powinna być zredagowana w czytelny i precyzyjny sposób.
 14. Jeżeli Oferta Dealera obejmuje podstawowe warunki wykonania Przedmiotu Zapytania tj. co najmniej termin dostawy Pojazdu, warunki realizacji oraz cenę Pojazdu, stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Brak w Ofercie powyższych danych, należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 15. Dealer w ramach własnego Konta może dokonać prezentacji oferowanych przez siebie Pojazdów w publicznie dostępnym (w tym także dla osób nie będących Użytkownikami Serwisu) katalogu. Umieszczenie przez Dealera Pojazdu w katalogu nie jest Ofertą, lecz stanowi zaproszenie innych Użytkowników do składania ofert nabycia.

§ 8 Opłaty za korzystanie z Serwisu

 1. Zarejestrowanie Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Wystawienie przez Użytkownika Zapytania w jest bezpłatne.
 3. Dokonanie Wyboru oferty przez Użytkownika jest bezpłatne.
 4. Wysokość opłat oraz formy płatności określone są w Cenniku opublikowanym na stronie www.motsy.pl.
 5. Użytkownikom faktury VAT wystawiane są przez Administratora wyłącznie na ich żądanie.
 6. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 7. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.
 8. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  a. edycję treści dokumentu,
  b. komentowanie,
  c. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  d. montaż dokumentu,
  e. kopiowanie zawartości dokumentu,
  f. wydzielanie stron.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 7 i 8 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 10. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 11. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej powinien skontaktować się z Serwisem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.motsy.pl.

§9 Przetwarzanie danych
Administratorem danych osobowych Użytkowników w związku z prowadzeniem Serwisu oraz poszczególnych Zapytania jest NEWMOTSY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie Polityką Prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącą jego integralną część.

§ 10 Odpowiedzialność Administratora

 1. Rolą Administratora jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do komunikacji w ramach Zapytania pomiędzy Użytkownikami a Dealerami. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników/Dealerów lub oświadczenia Użytkowników/Dealerów składane innym Użytkownikom lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Transakcji. Administrator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
 2. Administrator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich oraz inną okoliczność spowodowaną siłą wyższą.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez materiały przesyłane pomiędzy stronami Transakcji za pomocą Serwisu lub na skutek wymiany informacji przez Użytkowników/Dealerów. Użytkownik każdorazowo winien dokonywać sprawdzenia otrzymanych plików programem antywirusowym.
 4. Administrator będzie dokładać należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika wyłącznie w ramach procedur opisanych w Regulaminie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika/Dealera nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dysponować stosownymi, zezwoleniami, koncesjami lub uprawnieniami do dokonywania określonego typu Transakcji, jeśli obowiązujące przepisy prawa wymagają posiadania przez niego takich uprawnień, zezwoleń lub koncesji.
 6. Administrator nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Użytkownika uprawnień, zezwoleń lub koncesji, o których mowa powyżej i nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje dokonane z naruszeniem przepisów nakazujących dysponowanie takimi uprawnieniami.

§ 11 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres motsy@motsy.pl lub pisemnej na adres siedziby NEWMOTSY Sp. z o.o. Reklamacja powinna zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Serwis.
 2. Reklamacja rozpoznana będzie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, NEWMOTSY Sp. z o.o. zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, NEWMOTSY Sp. z o.o. zawiadomi o tym Dealera wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

§ 12 Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zawarta jest na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę (poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie). Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wpływu oświadczenia do Administratora.
 2. Umowa z Użytkownikiem może być rozwiązana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień Regulaminu, podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, podejmowania przez Użytkownika działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Serwisu, prowadzenia przez Użytkownika działalności bez stosowanych uprawnień zezwoleń lub koncesji oraz podejmowania przez Użytkownika wszelkich innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych Użytkowników lub Administratora.
 3. W razie zaistnienia przesłanek uzasadniających rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym Administrator ma prawo ustanowienia blokady Konta Użytkownika uniemożliwiającej zalogowanie się do Konta, a w konsekwencji w szczególności dokonywanie Transakcji. W celu usunięcia blokady Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem. Administratorowi przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy z Użytkownikiem.

§ 13 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin (w tym cennik), może zostać zmieniony przez Administratora. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Administrator poinformuje Użytkowników na stronie internetowej Serwisu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników. Usługi aktywowane przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie przez Użytkownika wykonania usługi w Serwisie choćby odbyło się bez logowania Użytkownika.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: motsy@motsy.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z Administratorem. Postanowienia § 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. Administrator nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Użytkownika w związku z uczestnictwem w Zapytaniu.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu Serwisu w razie nastąpienia zmian przepisów, wprowadzenia nowych usług lub nowych funkcjonalności. Informacja o przedmiotowych zmianach będzie każdorazowo umieszczana na stronie Serwisu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Integralną częścią Regulaminu stanowią Załączniki oraz cennik.

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: motsy@motsy.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (szczególności gdy wystawiłeś Zapytanie w Serwisie).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

NEWMOTSY sp. o.o.
ul. Grodziska 8
60-363 Poznań
motsy@motsy.pl

Ja ………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Motsy.pl.
Data zawarcia umowy to …………………….,
Imię i nazwisko …………………….
Nazwa Konta …………………….

Załącznik nr 2 Polityka Ochrony Prywatności

 1. Zbiór danych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem ……………
 2. Administratorem danych jest NEWMOTSY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka). Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Spółka.
 3. Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania ze Spółką umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Spółkę usług w ramach Serwisu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą służyć do weryfikacji, czy osoba korzystająca z Serwisu spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 6. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Spółki (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Spółkę. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Dla założenia Konta i zamieszczenia informacji w ramach Serwisu wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy (wykonywania działalności) tj. ulica wraz z numerem domu, miasto oraz województwo, adres e-mail, numer telefonu.
 8. Spółka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 9. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Spółkę danych osobowych innemu niż Spółka administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Spółki. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Spółkę, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Spółki czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Spółkę w ramach Serwisu usług.
 11. W przypadku uzyskania przez Spółkę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Spółkę może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 12. Spółka wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 13. Spółka informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Spółkę pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Spółkę informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Spółka informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Sieci społecznościowe

Facebook Twitter Google+ Instagram

Dane kontaktowe

NEWMOTSY Sp. z o. o.
Grodziska 8
60-363 Poznań
NIP: 7792443419
Regon: 364678125
KRS: 0000629120
d7b9b814da6e0f13c091e9198bf6466d3ac5f8e5